ďťż

Witam, Pracuję w zakładzie fryzjerskim, Pracodawca przekazał do podpisania wszystkim pracownikom umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy o następującej treści: UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY Zawarta w dniu …… pomiędzy : (określony pracodawca - Zakład Fryzjerski) (określony pracownik) §1 Pracownik zobowiązuje się, po ustaniu zatrudnienia, nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności (np.): - prowadzenie interesów konkurencyjnych we własnym imieniu lub na cudzy rachunek, Udział w organach przedsiębiorstw konkurencyjnych, pełnienie w nich funkcji doradczych, Zawieranie umów z klientami pracodawcy na własny lub cudzy rachunek. §2 Pracownik zobowiązuje się, że nie będzie świadczyć pracy w oparciu o umowy: o pracę, zlecenia, o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy. §3 1. Pracownik zobowiązuje się ponadto do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział się podczas zatrudnienia, a których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę 2. W szczególności Pracowni zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy i technologii Pracodawcy, oraz danych dotyczących jego kontrahentów. §4 1. Zakaz konkurencji obowiązuje Pracownika przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy. §5 Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w razie: - wypowiedzenia dokonanego przez Pracodawcę. §6 1. Pracownik zobowiązuje się zapłacić Pracodawcy kwotę: 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) tytułem kary umownej za naruszenie niniejszego zakazu konkurencji. 2. Pracodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. §7 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy taka umowa jest poprawna pod względem prawnym 2. Czy jest Pracownik może domagać się od pracodawcy aby określił kwotowo wysokość odszkodowania wypłacanego pracownikowi po ustaniu stosunku pracy?

Pytanie zadał Jolanta Łętocha w kategorii Umowy o godzinie 08:25 dnia 09-03-2012.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami zakaz konkurencji.

Kodeks Pracy - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA